Miljø, etikk og samfunnsansvar

Miljø, etikk og samfunnsansvar i MyCar

Gjelder for MyCar Group og alle selskap som inngår i grupperingen, herunder også MyCar. 

MyCar Group skal drives på en etisk, sosial og bærekraftig måte. Måten vi jobber på er basert på internasjonale retningslinjer fra blant annet FNs Global Compact og våre verdier.  

God forretningskultur, bærekraftige valg og positivt omdømme er grunnleggende forutsetninger for vår virksomhet. Derfor setter vi mennesket i sentrum. Dette er nøkkelen til suksess i nåtid og fremtid, og måten vi vil oppnå tillit hos kunder og samarbeidspartnere.

Våre kjerneverdier

I verdiene våre ligger det krav om å være åpne og ærlige. Vi skal alltid oppfylle forpliktelsene vi har. Vi har tro på enkle og ryddige prosesser og mener dette er essensielt for å få tillit. Samtidig skal vi tørre å være modige mot urettferdighet og det som ikke fungerer. Å være annerledes hyller vi, og selv vil vi gjerne skille oss ut positivt. Vi skal være en foregangsbedrift for tillit i bilbransjen.

Have integrity

Vi er avhengig av tillit fra våre kunder. Tillit må vi fortjene – hver eneste dag. Derfor driver vi etter høye etiske og moralske standarder. Alltid.

Always simplyfy

Det skal være enkelt å bli og være kunde i MyCar Group. Vi forbedrer opplevelser, forenkler prosesser og fjerner friksjon. Kontinuerlig.

Be bold

Vi har en ambisiøs og resultatorientert kultur, og vi er modige i våre valg og vår kommunikasjon.

Dare to be different

Ingen har forandret verden gjennom å tenke, være eller gjøre som alle andre. Vi verdsetter mangfold og kreativitet – fordi det gjør oss bedre.

Regelverk

Gjeldende lovverk og regler følges, naturligvis. Og det skal vi alltid gjøre. Vi anser det som svært viktig for å beholde tilliten fra kunder, samarbeidspartnere og øvrige omgivelser.  Eksempler på lovverk og regler som er relevant for vår virksomhet:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Kjøps- og forbrukerkjøpsloven
 • Brukthandelloven
 • Skatteloven
 • Konkurranseregler
 • Markedsføringsloven
 • Personvernlovgivning (GDPR)

Menneskerettigheter

Menneskerettigheter er for alle. MyCar Group respekterer, støtter og etterlever de grunnleggende menneskerettighetene, blant annet FNs menneskerettighetskonvensjon og den Internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO). Vi tar avstand fra barnearbeid eller arbeid som utføres ved tvang eller trusler om vold.

Mangfold

Ulik bakgrunn gir varierte perspektiver med økt forståelse for mennesker og markeder. Mangfold gjør oss bedre!  

Alle våre medarbeidere har like muligheter. Dette uavhengig av kjønn, rase, religion eller seksuell legning, funksjonshemming, nasjonalitet, politisk ståsted, alder eller sivilstand. Vi aksepterer ikke noen form for diskriminerende oppførsel eller behandling av eller fra medarbeidere.

Arbeidsmiljø

Våre medarbeidere skal ha et trygt og sunt arbeidsmiljø. Vi forventer at våre medarbeidere opptrer med respekt, omtanke og alminnelig høflighet ovenfor kolleger. Diskriminering eller trakassering skal ikke forekomme. Alle ansatte har et felles ansvar for å bygge lagånd og et godt arbeidsmiljø. 

Vi jobber med å minimere arbeidsrelaterte ulykker og personskader. Som et minimum vil vi følge nasjonale lover og/eller kollektive avtaler.  

Medarbeidere i MyCar Group og tilhørende selskap har frihet til å starte eller delta i fagforeningsvirksomhet og har rett til kollektive forhandlinger med hensyn til ansettelsesvilkår.

Vi tar ansvar for miljøet

MyCar Group tar bærekraft på alvor. Vi jobber med å minimere miljøpåvirkningen og å levere i henhold til kravene i gjeldene miljølovgivning. Vi stiller krav til våre forretningspartnere om etikk, samfunnsansvar og miljø. Nedenfor kan du lese om hvordan MyCar Groups datterselskap jobber med miljø.

MyCar

MyCar jobber primært med gjenbruk av bil. Vår undersøkelse, utført av Norconsult, viser at bruktbil er et bedre valg for miljøet enn kjøp av tilsvarende nybil med tanke på CO2-utslipp per kjørte km.

 

Les mer om undersøkelsen

Som importør av biler er MyCar medlem av Autoretur – som er landets eneste godkjente retursystem for biler. Vi forplikter oss gjennom dette at kjøretøy som skal kasseres blir miljømessig samlet inn, sanert og gjenvunnet. For hver bil MyCar importerer betales en sum til Autoretur.

Dekkstra

Dekkhotell-kjeden Dekkstra sørger, gjennom sitt medlemskap i Norsk Dekkretur, for at kasserte dekk blir samlet inn og gjenvunnet. Kasserte dekk blir sortert til alternative gjennvinningsformål, og brukes blant annet til:

 • Fjellsprengningsmatter
 • Silopress i landbruket
 • Til energigjenvinning ved forbrenning i sementproduksjon (kvernet dekkmasse)
 • Støyvoller, veiunderlag på bæresvak mark og dreneringslag på nedlagte avfallsdeponier

Upartiskhet og antikorrupsjon

Vår virksomhet skal ikke delta i korrupsjon på noen måte. Det betyr at vi ikke vil tilby forretningspartnere og andre interessenter belønninger eller fordeler som bryter med gjeldende lov eller god forretningsskikk.

Dersom våre medarbeidere blir invitert til arrangementer i regi av leverandører, skal medarbeidernes nærmeste leder godkjenne deltakelsen i disse. MyCar Group skal selv dekke reise og opphold. MyCar Group som selskap, og våre medarbeidere, får ikke ta imot personlige gaver eller tjenester som overstiger et fastsatt nivå, eller delta i representasjon utover normal forretningsvirksomhet.

Interessekonflikter

Medarbeidere i MyCar Group skal unngå å havne i situasjoner hvor deres personlige eller økonomiske interesser kan være i konflikt med MyCar Groups interesser. Oppstår det en situasjon der det er risiko for interessekonflikt skal medarbeideren rapportere dette til nærmest overordnede for håndtering av situasjonen.

Nøytralitet og åpenhet

I MyCar Group ønsker vi å være transparente og åpne. Dette mener vi er viktig for å skape tillit. Vi skal være ærlig og tydelig ovenfor våre interessenter, samtidig har vi vern om våre forretningshemmeligheter.  

MyCar Group skal ikke ta stilling til politiske spørsmål og ingen av våre midler eller selskaper skal brukes for å fremme politiske interesser.

Oppfølging og informasjon

Lederne i MyCar Group har ansvar om å informere og presentere våre etiske retningslinjer, innhold og betydning til medarbeiderne og forretningspartnerne våre. Det forventes at en leder går foran som et godt eksempel. Hendelser og atferd som strider mot våre etiske retningslinjer skal rapporteres til adm.dir. i MyCar Group.

Har du opplevd at vi i MyCar har opptrådd uryddig, uetisk, diskriminerende eller på en kritikkverdig måte kan du varsle oss her:

Skjema for varsling

Våre etiske retningslinjer

MyCar Group har i tillegg til dette egne etiske retningslinjer som er velkjente internt i organisasjonen.