Avtalevilkår

1. Forbrukerkjøpsloven - avtalen

Kjøperen bekrefter ved sin omstående underskrift å ha gjort seg kjent med og godtar nedenstående vilkår og det som følger av selve kjøpskontrakten. Kjøretøyet selges fri for heftelser.  Den av partene som påberoper seg avtaler utenom den skriftlige kontrakt har bevisbyrden for dette. For øvrig får kjøpslovens bestemmelser anvendelse på forholdet mellom kjøper og selger.

2. Forbrukerkjøp - næringskjøp

Har kjøperen gitt uriktige opplysninger om sin forbrukerkjøperstatus, eller har kjøretøyet ikke hovedsakelig vært til personlig bruk for kjøperen, hans husstand eller omgangskrets, eller til deres personlige formål ellers, er kjøpet ikke forbruker-kjøp, og i mangel av annen avtale kommer standardkontrakten for næringskjøp automatisk til anvendelse.

3. Pris

Dersom det før levering eller før utløpet avtalt leveringstid finner sted endring i toll- og avgiftssatser med virkning for selgers innkjøpspris, blir kjøpesummen for det solgte kjøretøy å endre tilsvarende. Dersom prisen for den solgte endres fra fabrikk eller importør før levering eller før utløpet av avtalt leveringstid, eller det finner sted endring i valutakurs, og disse forhold får innflytelse på selgers innkjøpspris, blir kjøpesummen å endre tilsvarende - dog med følgende unntak:

I disse tilfeller gjelder heller ikke kjøperens rett til å heve kjøpet, dersom pris-økningen overstiger 6 % av avtalt kjøpesum. Hvor kjøpesummen inkluderer offentlige avgifter (registreringsavgift) og denne/disse endres mellom kontraktsinngåelse og leveringstidspunktet, blir kjøpesummen å endre tilsvarende.

4. Registrering og årsavgift

Selger gis fullmakt til å registrere kjøretøyet, og kjøper refunderer selgeren forskuddsbetalt årsavgift.

5. Kredittkjøp med salgspant

Dersom kjøperen gis kreditt for kjøpesummen eller noen del av denne, har selgeren salgspant i kjøretøyet med utstyr og tilbehør som nevnt i denne kontrakt inntil hele kredittkjøpsprisen er betalt. Kjøperen undertegner senest ved kjøretøyets levering kredittkjøpskontrakt for motorkjøretøyer og betalings-dokumenter.

Kjøperen betaler kredittkostnader, herunder for kredittrisiko eventuelt dekket ved forsikring av tredjemanns interesse, fullstendig vognskadeforsikring samt trafikkforsikring.

Dersom den alminnelig lånerente (markedsrenten) reguleres opp eller ned i perioden mellom denne kontrakts underskrift og utstedelse av kredittkjøps-kontrakt og dette forhold får innvirkning på kredittkostnadene som skal betales av kjøperen, blir disse å endre tilsvarende.

Foretar myndighetene endringer i lov eller forskrift som regulerer kredittkjøp og dette får virkning for det som er avtalt i denne kontrakt m.h.t. kreditttid, kontant-beløp, kredittbeløp eller kredittkostnader, blir kontrakten å endre tilsvarende.

6. Innbyttekjøretøy

Dersom innbyttekjøretøy etter avtale mellom partene brukes av kjøperen i tiden mellom kontraktsinngåelse og levering av nytt kjøretøy, skal innbyttekjøretøy ved levering være i samme stand som ved kontraktsinngåelsen (taksttidspunktet), bortsett fra normal bruksslitasje. I dette tidsrom plikter kjøperen å holde kjøretøyet forsvarlig vedlike. I henhold til produsentens/importørens anvisninger og eventuelle reparasjoner skal utføres på fagmessig måte, både med hensyn til deler og arbeid. Kjøperen har heller ikke anledning til å ombygge innbytte-kjøretøyet, la den undergå vesentlig konstruktiv forandring eller bruke den i hastighetsløp eller lignende.

Kjøretøyet leveres rengjort og med utstyr og tilbehør som ble tatt hensyn til ved taksten. Er innbyttekjøretøyet forringet utover normal bruksslitasje i tiden mellom taksering og innlevering, har selgeren anledning til å avholde ny takst på innbyttekjøretøyet. Så fremt innbyttekjøretøyet er i vesentlig dårligere stand på leveringstidspunktet, står selger fritt m.h.t. om han vil kjøpe innbyttekjøretøyet på de avtalte vilkår. Selgeren plikter likevel å levere nykjøretøyet/bruktkjøretøyet til avtalt pris.

Selgeren plikter å sannsynliggjøre (bevise) at eventuelt manglende vedlikehold eller kollisjonsskade i den aktuelle tidsperioden har medført at innbyttekjøretøyet er i dårligere stand enn normal slitasje skulle tilsi.

Selgeren står fritt m.h.t. å kjøpe innbyttekjøretøyet, dersom det ved innlevering av kjøretøyet oppdages vesentlige mangler som det ikke med rimelighet kunne ventes at h*n skulle oppdaget ved den tidligere takst. I slike tilfeller har kjøperen rett til å avstå fra salg av innbyttekjøretøy og kjøp av nykjøretøyet/bruktkjøretøyet, dersom hans muligheter for å finansiere kjøpet påvirkes i vesentlig grad.

Gjennomføres ikke salget av årsaker kjøperen er ansvarlig for, kan kjøperen bli forpliktet til å erstatte utgifter selgeren har hatt.

7. Forsinkelser – begrensning av selgers erstatningsansvar

Blir kjøretøyet ikke levert til avtalt tid, kan kjøperen, dersom forsinkelsen medfører vesentlig kontraktsbrudd, heve kjøpet (kj.l. § 25). Hevingskrav må fremsettes til selgeren innen rimelig tid etter at kjøper fikk vite om leveringen (kj.l. § 29). Ved forsinket levering kan kjøperen ikke kreve erstattet indirekte tap, herunder avsavnstap (tap som følge av at kjøretøyet ikke kan nyttiggjøres som forutsatt), jf, kj.l. § 67, 2. og 4. ledd.

8. Mangler og reklamasjoner

Blir kjøretøyet ikke levert til avtalt tid, kan kjøperen, dersom forsinkelsen medfører vesentlig kontraktsbrudd, heve kjøpet (kj.l. §25). Hevingskrav må fremsettes til selgeren innen rimelig tid etter at kjøper fikk vite om leveringen (kj.l. § 29). Ved forsinket levering kan kjøperen ikke kreve erstattet indirekte tap, herunder avsavnstap (tap som følge av at kjøretøyet ikke kan nyttiggjøres som forutsatt), jf, kj.l. § 67, 2. og 4.ledd.bruksslitasje. I dette tidsrom plikter kjøperen å holde kjøretøyet forsvarlig vedlike. I henhold til produsentens/importørens anvisninger og eventuelle reparasjoner skal utføres på fagmessig måte, både med hensyn tildeler og arbeid. Kjøperen har heller ikke anledning til å ombygge innbytte-kjøretøyet, la den undergå vesentlig konstruktiv forandring eller bruke den i hastighetsløp eller lignende.

Kjøperen kan kreve at selgeren for egen regning retter en mangel dersom dette kan skje uten å volde selgeren urimelig kostnad eller ulempe (kj.l. § 34). Selgeren har rett til å rette en mangel eller å foreta omlevering såfremt det kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen og uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren (kj.l. § 36).Eventuell retting av mangel foretas av selgeren eller ved verksted anvist av eller på forhånd godkjent av selgeren. Kjøperen kan ikke kreve erstatning hos selger eller dennes hjemmelsmenn for indirekte tap, herunder avsavn av kjøretøyet, som følge av mangel, jfr. kj.l. § 67, 2. og 4. ledd. Ved benyttelse av reklamasjon skal kjøretøyet leveres selgers utsalgssted for kjøpers regning.

9. Selgers sideforpliktelser

Kjøpslovens regler om forsinkelse og mangler ved salgsgjenstanden gjelder ikke for selgers sideforpliktelser som måtte være avtalt i henhold til denne kontrakt, jfr. kj.l. §§ 22, 2. ledd og 30, 2. ledd.

10. Avtaleinngåelse utenom selgers forretningssted

Inngås kontrakt om kjøp av kjøretøy av selgerens representant på annet sted enn på selgerens eller under forhandlerens forretningssted, er selgeren ubundet av kontrakten dersom skriftlig meddelelse om dette er kommet frem til kjøperen innen 6 virkedager etter kontraktsinngåelsen. Med forretningssted menes det område som selgeren disponerer til sin virksomhet.

11. Tvister

Hvor selgeren er medlem i Norges Bilbransjeforbund og kjøperen medlem i Kongelig Norsk Automobilklub, Motorførernes Avholdsforbund, kan tvister vedrørende bilkjøpet bringes inn for Klagenevnden for bilsaker. Den av partene som er klager i saken henvender seg først til sin organisasjon, som eventuelt vil ta saken opp med Klagenevnden. I tvister vedrørende bruktbil-kjøp, hvor kjøper er klager, kan nevnds behandling skje selv om kjøperen ikke er medlem i en av bilorganisasjonene. Nevnds behandling av tvisten avskjærer ikke senere domstolsbehandling av samme tvist.

12. Annet

Kjøpet skjer for øvrig på de betingelser som er opplyst i vedlagt dokument. Sikker-hetsinnretninger følger bilens produksjonsdato om ikke annet er angitt under spesielle vilkår. Kjøper bekrefter ved sin underskrift å ha gjort seg kjent med, og godtar disse. Alle priser oppgitt i NOK.

Close icon
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
No items found.